ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 4 | ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮಾಸಿ ಹೋಗಬಹುದೆ?

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ

  • ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ, ಲೇಖಕರು