ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 6| ಸಿಸೇರಿಯನ್‌ ಹೆರಿಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ

ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ, ಲೇಖಕರು

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಏಲಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಔಷಧ, ಸಿಡುಬಿಗೆ ಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕುದುರೆ ವೈರಸ್ಸೇ, ಸಿಸೇರಿಯನ್‌ ಹೆರಿಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಚುಟುಕು ಚುರುಮುರಿ ಮತ್ತು ಜಾಣನುಡಿ

%d bloggers like this: