ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 8| ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾ ಕರುಣಾಮಯಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ

  • ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ, ಲೇಖಕರು

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಧಾವಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರುಣಾಮಯಿ
ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನೋಡಿಸಲು ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನೇ ಬಿಡಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಮೂಗಿನೊಳಗೊಂದು ಕೆದಕಾಟ, ನಾಯಿಗೆ ಬಡಿದ ಭಯದ ವಾಸನೆ, ಹಾಗೂ ಚುಟುಕು ಚುರುಮುರಿ, ಜಾಣನುಡಿಗಳು