ಜಾಣಸುದ್ದಿ 15 | ಮಾನವ ದೇಹದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದೇ ಕೂದಲು!

ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ -ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ

  • ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮ, ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು | ಜಾಣಧ್ವನಿ: ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ

 

ತಲೆ ಕೂದಲು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಬಹುದೆ? ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಮೂಲಕ ಬೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ಸೇವನೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂದಲು ಮಾದಕ ಸೇವನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಕೇಳಿ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.