ಕೊರೊನಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಮಾರಿ!| ಭಾಗ 1

ಕೊರೊನಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೊರೊನಾ…