ದೂರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳಂತೆ ಇವೆಯಂತೆ!!

ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸಿಇಒ ಬೆಜೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗದ ಜಾಗವೊಂದನ್ನು…