ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಮನಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ…