ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ವಿಸ್ಮಯ!

ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇಹ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏಳುವುದಾಗಲೀ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ…