ದೇವರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಡಲ್ ಕಲರವ; ನಿನ್ನೆ-ಇಂದು-ನಾಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಹಬ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆರಂಭವಾದ ಹಡಲ್‌ ಕೇರಳ…