ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 3 | ಕುಲಾಂತರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ