ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 10|ಗ್ಲೇರ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಗಾಜಿರುವ ಸಾಧನ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ -ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ…