ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇಂದಿನ ಟೆಕ್‌ಲೋಕದ 5 ಟ್ರೆಂಡ್‌

ಟೆಕ್‌ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ 1. ಹುವಾಯಿ ಸಿಇಒ ಎನ್‌ಝೆಂಗ್‌ಫೀ ಆಪಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ತಿರುಗಿ…