ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 7 | ನಿಗೂಢ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಆಕಾಶದ ಕಿರಣಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ, ಲೇಖಕರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ…