ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಬಗೆಯನು ಬದಲಿಸಿದ MP3 ಬಂದುದು ಹೇಗೆ?

ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್‌, ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿಸಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಂಗೀತದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಎಂಪಿ3. ಆಗ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ…