ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಫೋರ್ಡ್‌; ಮಹಿಂದ್ರಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಿಂದ ಫೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ‌ಮಹೀಂದ್ರ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ…