ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್

ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂವಹನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಹೊಸದೊಂದು ಆ್ಯಪ್…