ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವಾಚ್‌ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಆಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವಾಚ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಆಗಿವೆ; ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ! ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವಾಚ್‌ಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯ…