ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 44 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸುವ ಗೂಗಲ್‌ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟರ್‌

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೆರಡು ಜೊತೆಯಾದರೆ ಸಂವಹನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಗಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್‌ ಭಾಷಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ…