ಮನುಷ್ಯ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್‌ ಮೇಯರ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗೆ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಡಿಡಿಯರ್‌ ಕ್ವೆಲಾಜ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಮೈಕೆಲ್‌ ಮೇಯರ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯ…