ಮಾರ್ಡನ್‌ ವಿಶ್ಮಿವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ‘ಟಾವರ್ಸ್’ ಎಂಬ ಮೆಟಾವರ್ಸ್‌ ಮಾಯಾ ಲೋಕ..!!

ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ…