ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ| ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ – ಮೊಬೈಲ್ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿದೆ!

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದಾಚೆಗೂ ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು…