ವಾಹನೋದ್ಯಮ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

ವಾಹನೋದ್ಯಮದಲ್ಲೀಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಏನದು ? ಮುಂದಿದೆ ಓದಿ