ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ 8| ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾ ಕರುಣಾಮಯಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸರಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ, ಲೇಖಕರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ…