90ರ ದಶಕದ ನಡುವಿನ ತನಕವೂ ಸುದ್ದಿಮನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಗೊತ್ತೇನು?

ಸುದ್ದಿಮನೆಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ, ಹವಾಮಾನದ, ಯಂತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಸುದ್ದಿಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲುಪಿದೆ…