ಇಗ್ನೋಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ | ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದರೆ ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೆರೆತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!!

ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಗ್ನೋಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಹತ್ವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ…