ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವಾಯಿದೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಟ್ರಾಯ್

ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳ ವಾಯಿದೆಯ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಟ್ರಾಯ್) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ…