ಎಸ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್‌ ಬೈ, ಬರುತ್ತಿದೆ ಆರ್‌ ಸಿ ಎಸ್‌ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆ

ದುಬಾರಿ ಕರೆ ದರಗಳಿದ್ದಾಗ ವರದಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಸ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು.…