ಗಣೇಶಯ್ಯ ಅಗಾಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದ್ಭುತ ಕತೆಗಾರ| ಒಡನಾಡಿಗಳ ಮೆಲುಕು

ಕೆ ಎನ್ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಅವರ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಪೂರ್ವ ಕತೆಗಾರು. ಇದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ…