ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ

ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) ಮಾದರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋಣ್’ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.…