ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವ ಜಾಣೆಯರಿಗೆ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದೆ 2019ರ ಗೀಕ್ ಗಾಡೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಕೋಡ್‌ ಬರೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಕ್ಷೇತ್ರವೇನಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಯುವತಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ…