ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ | ಈ ಅಪೂರ್ವ ಮೇಧಾವಿಯ ಮಿದುಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಗಾಧ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ನಾವು ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಿದುಳು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದುದು ಅವರ…