ತಿಳಿಜ್ಞಾನ |ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟೇನು?

ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅವರಿಗಿರಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಿವುಗಳಲ್ಲಿ…