ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವರ್ಷದ ಕಿಡ್: ಯಾರು ಈ ಗೀತಾಂಜಲಿ ರಾವ್!?

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ…