ಝೂಮ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರವಾಗುತ್ತೆ!

ಝೂಮ್‌ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲತರದ ಕಂಪನಿ ಸಭೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಪ್‌…