ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್‌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ ಆಧರಿತ ಈ ಸೇವೆ ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಎಂದು…